Cégéres Borkimérde Borkereskedés Diósd - Érd06-30-249-0044 szonda.orsolya@gmail.com
 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A játék szervezője:

DEPO PRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2030 Érd, Fügefa utca 1.

Adószám: 11895147-2-13

Képviseli: Szonda Orsolya

 

Elérhetőségek:

Tel: 06-30-249-0044

Email: szonda.orsolya@gmail.com

Web: https://borszakuzletdiosd.hu/

(továbbiakban Szervező)

 

A Játék lebonyolítója az Info-Partner Szociális Szövetkezet (Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 12., E-mail: info@info-partner.hu, Web: www.info-partner.hu)

(továbbiakban Lebonyolító)

 

 1. A Játékban résztvevő személyek / Játékosok

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó magánszemély (továbbiakban: Játékos), aki a facebook.com weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált a facebook.com oldalon.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői és dolgozói.

 

 1. A Játék menete

A Lebonyolító által a Szervező facebook oldalán az idővonalon közzétett „Nyerj egy stílusos bort!” bejegyzést kell megkeresni (rögzítésre kerül az oldal tetején).

A bejegyzés képe melletti/alatti szövegben leírásra kerül a játék menete, időtartama, a nyeremény tárgya és annak sorsolásának időpontja.

A Játékosoknak hozzászólásban kell válaszolniuk a játék leírásában található kérdésre: Melyik a kedvenc borod vagy borfajtád?”

A hozzászóló Játékosok között kerül kisorsolásra a nyeremény, tehát a hozzászólásban megjelölt személyek nem vesznek részt a játékban, hacsak ők maguk nem írnak saját Facebook profiljukkal hozzászólást a bejegyzéshez.

A hozzászólásban szerepelnie kell a válasznak, egy bor vagy borfajta megnevezésének. Amennyiben ez elmarad, úgy az adott hozzászólást a Szervező/Lebonyolító nem veszi figyelembe a Játék sorsolása során. A Nyertes a helyesen válaszolók közül kerül kisorsolásra.

Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a játékban.

A hozzászólás elküldésével a Játékos elfogadja a Játék Felhasználási feltételeit és részt vehet a játékban.

A nyereménysorsoláson csak a bejegyzéshez hozzászóló Játékosok vehetnek részt.

 

 1. A Játék időtartama

A játék 2023. június 06. 11:10 órától 2023. június 23. 10:00 óráig tart.

 

 1. Jelentkezés a Játékra

Regisztrált facebook felhasználók vehetnek részt a játékban. A játék menete című 3. pont alatti feltételek szerint.

A részvétel önkéntes.

Szervező/Lebonyolító a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt/Lebonyolítót szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt.

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt. Többes részvétel esetén az érvénytelen hozzászólásokat a Szervező/Lebonyolító nem veszi figyelembe, így a többes játékos a sorsoláson sem vehet részt.

 

 1. Nyeremény

Nyeremény megnevezése:

A villányi Szende Pincészettől 1 palack 2017-es évjáratú Múzsa Merlot Selection bor.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás a játék lezárulása után kerül megrendezésre 2023. június 23. 10 órakor.

Lebonyolító a nyereményt véletlenszerű sorsolás útján sorsolja ki a www.socialwinner.besocial.hu segítségével.

A Lebonyolító 1 nyertest sorsol.

 

 1. Nyertes értesítése

A nyertest a Szervező/Lebonyolító a Nyereményjáték posztja alatt egy hozzászólásban, a nyertes megjelölésével értesíti.

Amennyiben a megadott a játékos 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a hozzászólás feladójával, akkor a nyeremény jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Ebben az esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra.

 

 1. A nyeremény kézbesítése

A nyereményt a Nyertes a Sorsolást követő 14 napon belül tudja átvenni a Szervező diósdi borszaküzletében (Diósd, Balatoni út 14.). A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatvédelem

 A Szervező/Lebonyolító kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Játékos a Facebookon nyilvánosan közzétett profiljának személyes adatait (Facebook oldalon regisztrált név és nyilvános profilkép) kezelje és a Lebonyolító ezen adatokat feldolgozza.

Szervező mint Adatkezelő a Játékosnak a Facebookon közzétett személyes adatait (Facebook oldalon regisztrált név és nyilvános profilkép) a Játék lebonyolítása céljából kezeli, ezen adatok feldolgozását a Lebonyolító mint Adatfeldolgozó végzi. Az adatgyűjtés és az adatkezelés, adatfeldolgozás célja a Játékban részt vevők azonosítása, a Játékban való részvétel, a Sorsolás lebonyolítása, a Nyertes értesítése, kapcsolatfelvétel a Nyertessel, valamint egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor a Szervező/Lebonyolító a Nyertes nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Szervező/Lebonyolító a Játékos a Facebookon közzétett személyes adatait (Facebook oldalon regisztrált név és nyilvános profilkép) harmadik félnek nem adja ki, ezeket az adatokat csak a Játék lebonyolítása végéig kezeli, azokat nem tárolja.

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Szervezőtől/Lebonyolítótól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket a Szervező/Lebonyolító 1. pontban megadott elérhetőségein teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy.

Az adatkezelés a Facebook oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Felelősség kizárás

A játékmenet be nem tartásáért (nem megfelelő válasz, vagy más felhasználó megjelölése, nem törvényszerű felhasználói magatartás, a facebook.com közösségi szabályzatának megsértése stb.), és a kézbesítési késedelemért a Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk helytelenül megadott válaszból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező/Lebonyolító a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező/Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Facebook esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal, illetve a Játékot tartalmazó bejegyzés technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a facebookon megadott regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a szonda.orsolya@gmail.com e -mail címre.

A Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére a nyereményjáték ideje alatt.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.